Chính sách thanh toán

+ Căn cứ vào khối lượng công việc triển khai, quý khách vui lòng tạm ứng trước từ 30-50% giá trị đơn hàng. Giá trị này được chuyển khoản thông qua tài khoản của công ty hoặc thanh toán bằng tiền mặt. Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt chúng tôi có phiếu thu gửi khách hàng
+ Phần giá trị thanh toán còn lại được xác định trên cơ sở khối lượng đã cung cấp hoặc thi công trừ đi phần đã tạm ứng
+ Đối với các đơn hàng cung cấp sản phẩm quý khách có thể không cần tạm ứng mà thanh toán 100% cho chúng tôi qua tài khoản công ty hoặc tại văn phòng của công ty

Top